Dlatego Warto

Stowarzyszenie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Email Drukuj PDF

Dnia 13 lipca 2017 uczestnicy Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w ?om?y, wsplnie z opiekunami mieli okazj? zwiedzi? Muzeum Historii ?ydw Polskich, ktre znajduje si? w Warszawie. Jest to niesamowite miejsce, ktre pe?ni a? dwie funkcje jako tradycyjne muzeum oraz jako centrum kulturalno-edukacyjne.

W trakcie wycieczki zdobyli?my wiedz? na temat wk?adu ?ydw w rozwj polskiej kultury, nauki i gospodarki. Dzi?ki elektronicznym przewodnikom, mo?na by?o prze?ledzi? ich histroi? pocz?wszy od przybycia na ziemie polskie pierwszych kupcw ?ydowskich poprzez rozwj osadnictwa na obszarze dawnej I Rzeczpospolitej a? do wsp?czejnej histroii ?ydowskiej w Polsce. Wystawa sta?a zajmuje dwie po??czone ze sob? kondygnacje podziemne gmachu muzeum.Powsta?a interaktywna ekspozycja sk?adaj?ca si? z o?miu tematycznych galerii, prezentuj?ca chronologicznie tysi?c lat historii polskich ?ydw na tle najwa?niejszych wydarze? z historii Polski.

Wszyscy byli pod wra?eniem nowoczesnego charakteru wystawy, ktra zawiera?a liczne ekspozycje multimedialne, oddzia?ywa?a na nas poprzez obraz, s?owo i d?wi?ki. Mogli?my przyjrze? si? z bliska ponad170 oryginalnym przedmiotom oraz 200 sztuk replik. Ponadto w trakcie zwiedzania ca?ego muzeum ods?uchali?my niezliczon? ilo??nagra? audio, obejrzeli?my setki zdj?? oraz krtkie filmy przedstawiaj?ce dzialalno?? ?ydw w Polsce. Szczeglnym zainteresowaniem cieszy?y si? aktrakcyjne animacje komputerowe.

To by?a bardzo interesuj?ca wycieczka. Wszyscy byli zgodni, ?e jeden dzie? to za ma?o by mc w pe?ni zapozna? si? ze wszelkimi wspania?o?ciami tego niezwyk?ego obiektu.

Zarz?d i cz?onkowie stowarzyszenia dzi?kuj? za wsplnie sp?dzony czas, wszystkim uczestnikom WTZ ?om?a oraz panu Dryrektorowi placwki Adamowi Cwalinie.

Poprawiony: poniedziałek, 16 października 2017 12:26
 

Wycieczka do Rajgrodu

Email Drukuj PDF

Dnia 22 czerwca 2017 roku, odby?a si? edukacyjno- integracyjna wycieczka do centrum Szkoleniowo-Rekracyjnego "Knieja" w Rajgrodzie. Stowarzyszenie "Dlatego Warto" zorganizowa?o dla osb niepe?nosprawnych dwudniowy wyjazd nad jezioro rajgrodzikie. W trakcie wycieczki, uczestnicy nie tylko podziwiali przyrod? ale zdobyli wiedz? na temat drzew i ro?linno?ci lasw polskich. W czasie trwania wyczieczki, nie zabrak?o interesuj?cychspotka?, podczas ktrych wszyscy z ch?ci? uczestniczyli wzabawach i grach logicznych. Wycieczkowicze mieli okazj? poprzez liczne gry planszowe, gry s?owne oraz edukacyjne nie tylko ?wietnie si? bawi? ale tak?e rozwija? kreatywne my?lenie i spostrzegawczo??. Nies?ychan? atrakcj? okaza?o si? p?ywanie na rowerkach wodnych, nie tylko jako forma rozrywki ale te? mi?y trening ruchowy. Wszyscy uczestnicy tej sympatycznej wycieczki byli bardzo zadowoleni. Nie zabrak?o wra?e? zarwno dla ducha jak i dla cia?a a nawet te? i dla umys?u. Wycieczkowicze pragn? podzi?kowa? zarz?dowi Stowarzyszenia "Dlatego Warto" za tak wspania?? przygod? i czekaj? ju? na kolejny projekt wsplnych przedsi?wzi??. Pragniemy rwnie? serdecznie podzi?kowa? ca?emu personelowi O?rodka "Knieja", na pewno b?dziemy chcieli jeszcze nie raz do niego wrci?!!!!

Poprawiony: poniedziałek, 16 października 2017 11:31
 

Email Drukuj PDF

Po raz kolejny by?o mi?o nam by? wsp?organizatorem wraz z Warsztatami Terapii Zaj?ciowej w ?om?y ju? III TurniejuTurnieju Tenisa Sto?owego Osb Niepe?nosprawnych ?om?a 2016.

Turniej odby? si? dnia 27.04.2016r. w po??czeniu z Festynem Zdrowia organizowanym przez AZSP przy PWSIiP w ?om?y. Organizatorami Turnieju byli: WTZ Z.S. BONA sp. z o.o. w ?om?y, AZSP przy PWSIiP w ?om?y, Stowarzyszenie DLATEGO WARTO, KU AZS przy PWSIiP w ?om?y, ?CRE w ?om?y.

Celem turnieju by?a popularyzacja tenisa sto?owego w?rd osb niepe?nosprawnych jak rwnie? promowanie zdrowego sp?dzania czasu wolnego. Spotkanie okaza?o si? wyj?tkowe pod wzgl?dem liczby uczestnicz?cych zawodnikw. Do Turnieju zg?osi?o si? 84 osoby z 14 o?rodkw.

Sponsorami turnieju byli:

- ZAK?ADY SPO?YWCZE BONA sp. z o.o. w ?om?y

- Stowarzyszenie DLATEGO WARTO w ?om?y

- Hurtownia budowlana Farmal w ?om?y

- Kalisto Zak?ad Stolarski

- Zak?ady Mi?sne MORLINY SA

- DANTEX Generalny dystrybutor w?dlin, mi?sa i drobiu ?wie?ego

- Sklep Spo?ywczy K1 w ?om?y

- Firma RADAWAY kabiny prysznicowe w Swarz?dzu

- Auto Depczy?scy autoryzowany diler KIA

Dzi?kujemy za sportowe wra?enia, jak zwykle nie zabrak?o wielu emocji oraz ciekawych rozgrywek sportowych. Mi?o by?o widzie? po raz kolejny osoby z poprzedniego roku turnieju jak rwnie? pozna? nowych zawodnikw z r?nych placwek. Cieszymy si? ?e w tak wspania?ej atmosferze odby? si? kolejny Turniej Tenisa Sto?owego Osb Niepe?nosprawnych ?om?a 2016.


Poprawiony: poniedziałek, 16 października 2017 12:36
 

Poszukaj swojej jab?oni

Email Drukuj PDF

img 20170220_094519
W ramach realizacji zadania publicznego -organizacja otwartych imprez kulturalnych 2016 roku, grupa tearalna "Gesty" Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w ?om?y pracuje nad nowym przedstawieniem pt. "Poszukaj swojej jab?oni". Jest to uniwersalna opowie?? o poszukiwaniu mi?o?ci i akceptacji przez niepoprawnych romantykw, marz?cych o czym? innym ni? kariera czy zdobycie maj?tku. Od maja tego roku, codzinnie odywaj? si? pracowite prby, trwa praca nad dekoracjami oraz kostiumami. Zarz?d Stowarzyszenia trzyma kciuki za pomy?lno?? projektu i czeka z niecierpliwo?ci? na premier? spektaklu. Powodzenia dla aktorw z warsztatu oraz dla re?yserki przedstawienia pani Anny Starachowskiej jak rwnie? dla pani Anny Tomczuk oraz Beaty Kie?czewskiej-Szmit, ktre nieustannie czuwaj? nad sprawami organizacyjnymi i technicznymi ca?ego przedswi?wzi?cia.

Poprawiony: czwartek, 18 maja 2017 13:01
 

Email Drukuj PDF

29.12.2016 r. wybrali?my si? do Warszawy do teatru "Buffo" na spektakl muzyczny "Wieczr Ba?ka?ski".Znani aktorzy show biznesu, mi?dzy innymi: Janusz Jzefowicz, Natasza Urba?ska i Janusz Stok?osa zaprosili nas w ?wiat wspania?ej muzyki. Ka?da piosenka i utwr mia? swj niepowtarzalny klimat a dzi?ki niezwyk?ej oprawie profesjonalnych tancerzy ca?y spektakl by? niezapomnianym widowiskiem. Efektowna scenograwia, efekty ?wieltne, muzyka na ?ywo oraz wspania?e wyst?py artystw zapadn? nam na d?ugo w pami?ci. To by? kolejny udany wyjazd wsp?organizowany przez Stowarzyszenie i Warsztat Terapii Zaj?ciowej w ?om?y.

Dzi?kujemy : )

Poprawiony: czwartek, 18 maja 2017 12:58
 

Wigilia 2015

Email Drukuj PDF

16. 12. 2015 roku w budynku Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w ?om?y odby?o si? Uroczyste Spotkanie Op?atkowe, w ktrym uczestniczyli podopieczni wraz rodzicami oraz kadra WTZ. Spotkanie Wigilijne mo?liwe by?o dzi?ki ?rodkom finansowym pozyskanym uzyskanym na dofinasowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osb niepe?nosprawnych ze ?rodkw PFRON Miejski O?rodek Pomocy Spoecznej - Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych w ?om?y.

Prezes Stowarzyszenia pani Beata Kie?czewska-Szmit witaj?c go?ci, z?o?y?a wszystkim serdeczne bo?onarodzeniowe ?yczenia. W ?wi?tecznej atmosferze zosta?y rozdane prezenty, ktre by?y wielk? niespodziank? i sprawi?y ogromn? rado?? i u?miech na twarzy. Przy dzwi?kach ?wi?t?cznych kol?d i ?amanego op?atka ?yczyli?my sobie wielu sukcesw i rado?ci w ?yciu z nadziej? na lepszy nadchodz?cy 2016 rok.

Poprawiony: wtorek, 29 grudnia 2015 11:41
 

Kiermasz ?wi?teczny

Email Drukuj PDF

stroikW tym roku zorganizowali?my kiermasze bo?onarodzeniowe, na ktrych mo?na by?o zakupi? prace wykonane przez uczestnikw Warsztatu Terapii Zaj?ciowej Z.S. "Bona" w ?om?y. Stroiki i bombki mo?na by?o zakupi?:

29.11.2015 - w ko?ciele p.w. ?w. Andrzeja Boboli

6.12.2015 r - w Parafii Krzy?a ?wi?tego

7.12.2015 r. - w ko?ciele Naj?wi?tszej Maryi Panny

Chcieliby?my podzi?kowa? za dobre serce i mo?liwo?? wystawienia naszych prac ksi?dzu proboszczowi Andrzejowi Popielskiemu, ksi?dzu proboszczowi Andrzejowi Godlewskiemu oraz ksi?dzu proboszczowi Paw?owi Bejger.

Dzi?kujemy rwnie? rodzicom naszych podopiecznych za zaanga?owanie przy sprzeda?y prac.

Poprawiony: wtorek, 29 grudnia 2015 11:39
 

MAMMA MIA!

Email Drukuj PDF

24.09.2015 Stowarzyszenie "Dlatego Warto" zorganizowa?o wycieczk? edukacyjn? do Teatru Roma w Warszawie na spektakl muzyczny pt. "Mamma Mia". Wyjazd by? mo?liwy dzi?ki ?rodkom finansowym uzyskanym na dofinasowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osb niepe?nosprawnych ze ?rodkw PFRON Miejski O?rodek Pomocy Spoecznej - Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych w ?om?y.

Wycieczka zorganizowana by?a dla uczestnikw, rodzicw oraz kadry Warsztatu Terapii Zaj?ciowej Z.S. "Bona" Sp. z o.o. w ?om?y. Spektakl bardzo si? podoba?, du?e wra?enie wywar?a scenografia i oczywi?cie oprawa muzyczna oraz gra aktorw.MAMMA MIA!to komedia romantyczna, w ktrej skonfrontowane s? marzenia i ambicje dziewczyny z lat 70. i z lat 90. Niezwyk?e wra?enie wywar?a scenografia musicalu oraz aran?acja wokalna aktorw przedstawienia. Mi?o by?o nam widzie? na ?ywo aktorw znanych ze szklanego ekranu takich jak: Dariusz Kordek, Robert Rozmus, Zofia Nowakowska.

Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom wycieczki za mi?? i przyjazn? atmosfer? podczas wyjazdu.

Poprawiony: czwartek, 18 maja 2017 13:06
 

Turniej rozegrany !

Email Drukuj PDF

Sukcesu nie mierzy si? ilo?ci? pucharw, wp 20150512_022

ale tym jaki dystans musia?a? przeby?,

aby dotrze? w miejsce,

w ktrym jeste? stamt?d gdzie by?a?.


W tym roku Warsztat Terapii Zaj?ciowej, mieszcz?cy si? na ul. Bernatowicza 3 w ?om?y obchodzi 20-lecie istnienia placwki. Z tej okazji Stowarzyszenie Dlatego Warto wspar?o wspania?? inicjatyw? wsp?organizowania II Turnieju Tenisa Sto?owego Osb Niepe?nosprawnych ?om?a 2015, ktry zorganizowano w ramach Festynu Zdrowia. Turniej odby? si? 12.05.2015 roku w sali Akademickiego Zespo?u Szk? Ponadgimnazjalnych przy PWSIiP w ?om?y.

Organizatorami Turnieju byli:

- WTZ ZS BONA Sp. z o.o. w ?om?y

- Stowarzyszenie DLATEGO WARTO w ?om?y

- ?om?y?skie Centrum Rozwoju Edukacji w ?om?y

- Akademicki Zesp? Szk? Ponadgimnazjalnych przy PWSIiP w ?om?y

- KU AZS PWSIiP ?om?a

Jest nam bardzo mi?o, ?e turniej spotka? si? z przychylnym przyj?ciem ze strony zawodnikw i ich opiekunw, wolontariuszy z Akademickiego Zespo?u Szk? Ponadgimnazjalnych przy PWSIiP w ?om?y oraz przyby?ych go?ci. Imprezie towarzyszy?a sympatyczna atmosfera sportowej rywalizacji.

Szczeglne podzi?kowania sk?adamy S?dziemu G?wnemu Panu Wac?awowi Tarnackiemu za sprawne i profesjonalne przeprowadzenie imprezy sportowej.

Jest nam rwnie? mi?o, ?e dzi?ki wsparciu Pani Dyrektor AZSP przy PWSIiP w ?om?y Iwonie Puci?owiskiej, Turniej mg? odby? si? na hali sportowej uczelni.

Chcieliby?my rwnie? podzi?kowa? Panu Dariuszowi Kisielowi za wsp?prac? przy organizacji przedsi?wzi?cia.

Dzi?kujemy zawodnikom oraz ich opiekunom, ktrzy pomimo dalekiej trasy i zm?czenia, aktywnie uczestniczyli w przebiegu ca?ego przedsi?wzi?cia. Jeste?my pod wielkim wra?eniem umiej?tno?ci sportowych wszystkich zawodnikw. ?mia?o mo?na powiedzie?, ?e niektrzy zawodnicy posiadaj? umiej?tno?ci godne mistrzw.

W zawodach udzia? brali uczestnicy z n/w o?rodkw:

a) Stowarzyszenie na Rzecz Osb Niepe?nosprawnych NATURA WTZ Kozarze

b) WTZ w Olecku

c) WTZ Fundacji Vita Familiae w Kolnie

d) ?rodowiskowy Dom Samopomocy w ?om?y

e) O?rodek Wsparcia Dla Osb z Zaburzeniami psychicznymi w Kownatach

f) Caritas Archidiecezji Bia?ostockiej WTZ w Mo?kach

g) Zesp? Szk? Specjalnych w ?om?y

h) WTZ Z.S. BONA w ?om?y

Gratulujemy wszystkim osobom, ktrzy odwa?yli si? podj?? wyzwanie wsp?zawodnictwa w tak trudnej dyscyplinie jak? jest tenis sto?owy. Szczeglnie winszujemy zwyci?zcom w poszczeglnych kategoriach J Zapraszamy za rok, ju? czy?cie przygotowania !

W poszczeglnych kategoriach zwyci??yli:

Kategoria kobiet K1:

1. Lumer Anna - WTZ Kozarze

2. Milewska Hanna WTZ Olecko

3. Garbowska Urszula O.W. w Kownatach

Kategoria kobiet m?odszych K2:

1. Parda Ewelina WTZ Kolno

2. Szymczyk Aneta ?.D.S w ?om?y

3. ?wierczewska Sylwia - ZSP nr. 8 w ?om?y

Kategoria m??czyzn m?odszych M:

1. Stanirski Adrian Z.S.P. nr. 8 w ?om?y

2. Pucyk Damian Z.S.P. nr. 8 w ?om?y

3. D?browski Adam Z.S.P. nr. 8 w ?om?y

Kategoria M??czyzn M1:

1. Prusinowski Micha? - WTZ Kozarze

2. Pop?awski Sylwester WTZ Kozarze

3. Zalewski Pawe? - O.W. w Kownatach

Kategoria m??czyzn M2 :

1. Zysk Sebastian ?.D.S w ?om?y

2. Pa??ga Rados?aw WTZ Olecko

3. ?ubasiuk Adam WTZ Mo?ki

Kategoria m??czyzn S :

1. Go??biewski Marek O.W. w Kownatach

2. Janczewski Jaros?aw ?.D.S w ?om?y

3. Ku?nicki Kazimierz ?.D.S w ?om?y

Serdecznie gratulujemy!!! Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy, upominki i nagrody.

Impreza nie odby?aby si? bez wsparcia naszych sponsorw.

a) Zak?ady Spo?ywcze BONA Sp. z o.o. w ?om?y

b) FINA systemy komputerowe w ?om?y

c) Hurtownia budowlana Farmal w ?om?y

d) Zak?ady mi?sne JBB w ?ysych

e) DKsport sklep sportowy w ?om?y

f) Stowarzyszenie DLATEGO WARTO w ?om?y

g) Firma RADAWAY kabiny prysznicowe w Swarz?dzu

h) Auto Depczy?scy autoryzowany diler KIA

i) PHU KARGO Karwowscy w ?om?y

DZI?KUJEMY

zapraszamy do obejrzenia zdj??

zak?adka galeria

Poprawiony: środa, 13 maja 2015 19:10
 

Podsumowanie roku 2014

Email Drukuj PDF

10 marca 2015 roku odby?o si? Walne Zebranie Stowarzyszenia. Na zebraniu:

- zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2014,

- poinformowano o planach dzia?alno?ci na rok 2015,

- zaprezentowane prace przeznaczone do sprzeda?y,

- podsumowano prac? Stowarzyszenia w 2014 roku.

W 2014 roku nasze Stowarzyszenie zrealizowa?o projekty:

1)Organizacja wyjazdu integracyjnego do Teatru Narodowego w Warszawie na spektakl ?luby panie?skie w ramach dofinansowania ze ?rodkw PFRON sportu, kultury, rekreacji osb niepe?nosprawnych

2)Realizacja zadania "Szko?a plecw". Profilaktyka oraz dzia?ania fizjoterapeutyczne zwi?zane z blami kr?gos?upa u osb niepe?nosprawnych i ich rodzin." w ramach Ochrony i Promocji Zdrowia.

Realizacja planu spotka? z osobami niepe?nosprawnymi i ich rodzinami obejmowa?a:

  • Wyk?ad dotycz?cy profilaktyki blu kr?gos?upa,
  • Wyk?ad i ?wiczenia psychologiczne,
  • Rehabilitacj? grupow?,
  • Konsultacje indywidualne z zakresu fizjoterapii,
  • Muzykoterapi?.

W ramach projektu zakupiono sprz?t rehabilitacyjny.

3)Realizacja zadania "Nagranie filmu pt.:jeszcze jedna prba. Udzia? w Europejskim Festiwalu Integracja Ty i Ja" w ramach organizacji otwartych imprez kulturalnych

Film dokumentalny pt.: jeszcze jedna prba zosta? zg?oszony do udzia?u w Europejskim Festiwalu Integracyjnym Ty i Ja. Film prezentowany by? w II Liceum Oglnokszta?c?cym w ?om?y, Warsztacie Terapii Zaj?ciowej w ?om?y, Miejskiej Bibliotece Publicznej w ?om?y.

4)Realizacja zadania "Edukacja m?odzie?y niepe?nosprawnej, ich rodzin oraz osb pracuj?cych z niepe?nosprawnymi w zakresie rozpoznawania i przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie" w ramach Przeciwdzia?ania uzale?nieniom i patologiom spo?ecznym.

Systematyczna realizacja zaj?? obejmowa?a:

spotkania z psychologiem,

spotkania z pracownikiem Komendy Miejskiej w ?om?y z wydzia?u prewencji,

spotkania ze specjalist? O?rodka Interwencji kryzysowej w ?om?y,

zaj?cia z muzykoterapii,

zaj?cia z arteterapii.

Na podsumowanie projektu zorganizowano wyjazd integracyjny do Warszawy podczas ktrego zwiedzano: Stadion Narodowy, Telewizj? Polska, Muzeum Techniki.

Dzi?kujemy cz?onkom Stowarzyszenia za wspln? prac?.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 marca 2015 roku w Warsztacie Terapii Zaj?ciowej w ?om?y odby?o si? ?niadanie Wielkanocne na ktrym obecni byli tak?e zarz?d i cz?onkowie Stowarzyszenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprawiony: wtorek, 05 maja 2015 12:46
 

Sponsorzy

Email Drukuj PDF

Dziekujemy naszym sponsorom za wsparcie

materialne i rzeczowe:

bonaaltlomzaloo

bankalt

Poprawiony: wtorek, 05 maja 2015 11:54
 

Og?oszenie

Email Drukuj PDF

altWTZ Z.S. BONA Sp. z o.o. w ?om?y,

KU AZS PWSIiP ?OM?A,

?CRE w ?OM?Y,

STOWARZYSZENIE DLATEGO WARTO w ?om?y

AZSP przy PWSIiP w ?OM?Y

Zapraszaj? do udzia?u w II Turnieju Tenisa Sto?owego

Osb Niepe?nosprawnych ?om?a 12. 05. 2015 rok.


Zawody odb?d? si? o godz. 9.30 w sali gimnastycznej AZSP w ?om?y ul. Wiejska 16.

Zapytania prosz? kierowa? na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sponsorzy:

bonacredkdwfarmal2finajbbkabinykiaPoprawiony: czwartek, 30 kwietnia 2015 10:59
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 2

 

Wesprzyj Nas 1%


Prezes Stowarzyszenia

Pani Halina Kami?ska

tel. 736 545 279